HUAWEI Split core current transformer

13,28

Huawei Split core current transformer