HUAWEI Split core current transformer

12,50

Huawei Split core current transformer