HUAWEI Split core current transformer

12,94

Huawei Split core current transformer